Artikel 1 Definities
1. AJ Tec: AJ Tec B.V, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Berkel en Rodenrijs, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 52815366
Btw-nummer NL850.610.096.B01
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie AJ Tec een overeenkomst heeft gesloten.
3. Overeenkomst: iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen AJ Tec en de opdrachtgever, waarbij AJ Tec zich onder meer verbindt tot de montage en reparatie van zaken, waaronder witgoed en inbouwapparatuur.
4. Website: de website van AJ Tec; www.ajtec.nl
5. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens begrepen langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen AJ Tec en de opdrachtgever.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door AJ Tec derden dienen te worden betrokken.
3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
4. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt het bepaalde in de overeenkomst.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod vrijblijvend.
2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
3. Een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod en/of de overeenkomst binden AJ Tec niet.
5. AJ Tec is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht AJ Tec niet tot de nakoming van een deel van het in het aanbod vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Alle op de website van AJ Tec vermelde informatie geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door AJ Tec is bevestigd, dan wel op het moment dat een daartoe opgemaakte overeenkomst door de opdrachtgever is ondertekend.
8. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon sluit, verklaart hij – door het sluiten van de overeenkomst – daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4 Inhoud en uitvoering van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt beheerst door het aanbod op de website, de tussen partijen mondeling of schriftelijk overeengekomen afspraken, de inhoud van deze algemene voorwaarden en alle na totstandkoming van de overeenkomst vastgestelde afspraken.
2. Indien het aanbod, de offerte of de overeenkomst een leverings- of uitvoeringstermijn vermeldt betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. De opdrachtgever maakt niet eerder aanspraak op ontbinding van de overeenkomst dan nadat hij AJ Tec schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij AJ Tec een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Indien overeengekomen is dat de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever worden verricht dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en beschikbaarstelling van zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
• de door AJ Tec tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip toegang verkrijgen tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien AJ Tec dit noodzakelijk acht dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. AJ Tec zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen.
• alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd.
2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst op de locatie van de opdrachtgever een zaak dient te worden geplaatst dient de opdrachtgever bij de totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen van de aanwezigheid van traptreden en andere verhogingen. Voorts is de opdrachtgever verplicht zijn medewerking te verlenen bij het plaatsen van de zaak indien de door AJ Tec ter werk gestelde persoon hierom verzoekt.
3. indien de werkzaamheden op locatie niet uitgevoerd kunnen worden door AJ Tec door verkeerd verstrekte informatie van opdrachtgever zullen hier kosten voor gehandhaafd worden.
Deze kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Meerwerk
1. Indien gedurende de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, treden partijen tijdig en in onderling overleg om tot aanpassing van de overeenkomst over te gaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. AJ Tec zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2. Ter zake van de reparatieovereenkomst is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien hij geen gevolg wens te geven aan de wijziging van de overeenkomst. De opdrachtgever is in dat geval € 66,55 – onderzoekskosten verschuldigd.
3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld is AJ Tec gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van AJ Tec op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan AJ Tec een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien de omstandigheden dusdanig zijn gewijzigd dat de nakoming van de te wijzigen overeenkomst in redelijkheid niet van AJ Tec kan worden gevergd.
5. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden plaats in overleg en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 7 Oplevering en reclame
1. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat AJ Tec dit aan de opdrachtgever heeft medegedeeld of op het moment dat dit voor de opdrachtgever redelijkerwijs kenbaar was.
2. Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht blijft de esthetische waarde buiten beschouwing.
3. Reclames ten aanzien van verrichte werkzaamheden dienen binnen een maand nadat de opdrachtgever met het gebrek bekend was of bekend behoorde te zijn, ter kennis te zijn gesteld van AJ Tec.
4. Indien de opdrachtgever AJ Tec van de in het vorige lid bedoelde reclame niet tijdig in kennis stelt vervalt het recht van de opdrachtgever op herstel of vervanging.
5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dit zijn (betalings)verplichtingen nimmer op.
6. Indien vastgesteld wordt dat een klacht ongegrond is komen alle door AJ Tec, in verband met de vaststelling daarvan, gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
1. AJ Tec is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden ontbinding rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
• na het sluiten van de overeenkomst AJ Tec ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
• de opdrachtgever de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
2. Voorts is AJ Tec gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
3. Alle in verband met de opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door AJ Tec op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5. Indien AJ Tec de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.
6. Indien de opdrachtgever zonder wettelijke grond de overeenkomst opzegt komt AJ Tec het recht op volledige schadevergoeding toe. In dat geval zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 9 Prijzen en betalingen
1. De op de website vermelde prijzen zijn op de overeenkomst van toepassing, tenzij de opdrachtbevestiging of een daartoe opgemaakte overeenkomst anders bepaalt.
2. Ten aanzien van reparatiewerkzaamheden is de opdrachtgever een prijs verschuldigd op basis van werkelijk bestede tijd. De prijs wordt, afgerond naar boven, per kwartier berekend.
3. Alle in verband met de uitvoering van de overeenkomst extra te maken kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Hieronder wordt in elk geval begrepen, parkeer-, pont- en tolkosten.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen na (op)levering contant of middels pin betaling te worden voldaan.
Indien opdrachtgever niet op tijd kan betalen aan huis zal de opdrachtnemer wachtgeld in rekening brengen aan opdrachtgever.
5. Indien betaling per overboeking is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op de door AJ Tec voorgeschreven wijze.
6. Indien naar het oordeel van AJ Tec gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen is AJ Tec gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft AJ Tec het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle in verband met de opschorting extra kosten komen voor vergoeding in aanmerking.
7. Indien tijdige betaling achterwege treedt het verzuim van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande betaling volledig is voldaan.
8. Alle redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betalingen komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. AJ Tec is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de zaak van de opdrachtgever waaraan de werkzaamheden worden verricht, welk gebrek voor AJ Tec ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden niet kenbaar was.
2. AJ Tec is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder geleden verlies, gederfde winst, en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
3. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AJ Tec aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze gebrekkige prestatie aan AJ Tec toegerekend kan worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van AJ Tec mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht, althans op dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Nimmer zal de aansprakelijkheid het bedrag overstijgen dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
6. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens AJ Tec één jaar.

Artikel 11 Garantie
1. Behoudens het bepaalde in lid 2 staat AJ Tec ervoor in dat door hem in nieuwstaat geleverde zaken en onderdelen gedurende één jaar geen gebreken vertonen en dat de zaken voldoen aan de daarvoor afgegeven specificaties. De in de vorige zin bedoelde termijn geldt eveneens ten aanzien van montagewerkzaamheden.
2. Ten aanzien van reparatiewerkzaamheden staat AJ Tec ervoor in dat het gebrek gedurende drie maanden na oplevering niet opnieuw optreedt.
3. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
4. De garantie vervalt indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/ of niet aan AJ Tec is toe te rekenen. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, kortsluiting, onjuist gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de zaken – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van AJ Tec zijn uitgevoerd.
5. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. AJ Tec streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van opdrachtgever tot betaling van deze kosten onverlet.
6. AJ Tec geeft geen garantie op montage systeem waarbij de houten deur schuift over de deur van het apparaat. Deze garantie bepaling is alleen van toepassingen bij vaatwasser deuren.
Hiervoor zou de fabriek ingeschakeld moeten worden.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. Door of namens AJ Tec geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de opdrachtgever verboden de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
3. De opdrachtgever is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust met inachtneming van de redelijke zorgvuldigheidseisen te bewaren en als herkenbaar eigendom van AJ Tec onder zich te houden.
4. De opdrachtgever is verplicht om, ten aanzien van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, AJ Tec onmiddellijk in kennis te stellen van het gegeven:
• dat de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
• dat de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
• dat op de opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
• dat enig beslag op de zaken wordt gelegd, waarbij de opdrachtgever de curator of beslagleggende deurwaarder meedeelt dat de zaak eigendom is van AJ Tec.
5. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen is AJ Tec zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever verleent AJ Tec bij voorbaat toestemming, en zal haar alle gelegenheid verschaffen om de zaken zo nodig te verwijderen en terug te halen. Verwijdering en terughalen van de zaken geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ajtec.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenk tijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig het hierboven omschreven vastgestelde bedenktijd.

Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 14 Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van AJ Tec bevoegd van geschillen kennis te nemen.